โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) โรงเรียนมาตรฐานสากล :: มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬา้เด่น เน้นคุณภาพ
ท่านผู้อำนวยการ
นางธรรมพร แข็งกสิการ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
ข้อมูลทั่วไป
:: ประวัติโรงเรียน
:: ทำเนียบผู้บริหาร
:: วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
:: นโยบายจัดการศึกษา
:: คณะกรรมการสถานศึกษา
 
ทำเนียบบุคลากร
:: ผู้บริหารโรงเรียน
:: สายชั้นปฐมวัย
:: ประถมศึกษาปีที่ 1
:: ประถมศึกษาปีที่ 2
:: ประถมศึกษาปีที่ 3
:: ประถมศึกษาปีที่ 4
:: ประถมศึกษาปีที่ 5
:: ประถมศึกษาปีที่ 6
:: มัธยมศึกษาปีที่ 1
:: มัธยมศึกษาปีที่ 2
:: มัธยมศึกษาปีที่ 3
:: ครูพิเศษไม่สังกัดสายชั้น
:: บุคลากรทางการศึกษา
:: เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
 
ผู้อุปการะโรงเรียน
 
ภารกิจ เป้าหมาย พันธกิจ  

วิสัยทัศน์  (vision)  

            โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) มุ่งจัดการศึกษา ให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ สู่มาตรฐานสากล  มีศักยภาพเป็นพลโลก  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ปลูกฝังระบอบประชาธิปไตย เน้นบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

พันธกิจ    (Mission)
           จัดการศึกษาให้นักเรียน และบุคลากร มีความรู้สู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการแสดงหาความรู้  มุ่งสู่ความเป็นสากล  ร่วมมือกับชุมชน ในการจัดการศึกษา
จัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย

 

เป้าประสงค์   (Goals)

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษานักเรียนระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน
 2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก SMB  PDCA และ TQM 
 4. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์  สร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

กลยุทธ์  (Strategy)  ระดับสถานศึกษา
 1. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 2. พัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นสากล
 4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้
 7. พัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 8. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
 9. บริการชุมชนและสังคม
 
 
 
ASEAN
Asean
 
e-learning
เวบไซต์ที่น่าสนใจ
 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนปากน้ำโพ
 • โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง
 • โรงเรียนชุมนุมสงฆ์
 • โรงเรียนวัดหัวถนน
 • โรงเรียนวัดเกรียงไกร
  (โพธิ์ประสิทธิ์)
 • โรงเรียนวัดบางม่วง
 • โรงเรียนวัดสโมสร
 • โรงเรียนวัดท่าล้อ
 • โรงเรียนหาดทรายงาม
 • โรงเรียน
 • โรงเรียน
 • โรงเรียน
 • โรงเรียน
ผู้พัฒนาและดูแลระบบ
นางสาวกณิษฐ์ชญา บุญงาม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
จำนวนผู้เข้าชม
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
๑๘๕ ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๒๑๗๘๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์